SEKCJA ANTYDYSKRYMINACYJNO-ANTYMOBBINGOWA

PROJEKT "PRZYSTANEK RÓŻNORODNOŚĆ"

Zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne
dla nauczycielek i nauczycieli oraz uczniów,
organizowane przez toruńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA

PROJEKT "PRZYSTANEK RÓŻNORODNOŚĆ"

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Projekt trwa od czerwca do połowy grudnia 2016.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja - szczegóły w załącznikach.
Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe cele projektu "PRZYSTANEK RÓŻNORODNOŚĆ":

- komunikacja bez przemocy i współpracy w grupie,
- rozpoznawanie przejawów dyskryminacji i reagowania na nie,
- mowa nienawiści i cyberprzemocy oraz przeciwdziałania tym zjawiskom,
- prawo antydyskryminacyjne i użycie go w praktyce,
- metody prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej,
- przygotowanie działań - mikroprojektów o tematyce antydyskryminacyjnej dla społeczności swojej szkoły.

Program (pdf)

Zaproszenie (pdf)

Zgłoszenie (pdf)

WSPÓLNY MARSZ 7 MAJA 2016

7 Maja odbywa się w Warszawie wspólny marsz Opozycji i ZNP.
Dla chętnych są jeszcze wolne miejsca w autokarze wynajętym przez KOD (cena 30,00 zł.)
Wyjazd w sobotę o godz. 8.00 z parkingu przy Cinema City, Toruń ul. Czerwona Droga 1-6

ZG ZNP prosi o stworzenie swojej nauczycielskiej grupy w manifestacji.
Będą mieć dla nas banery i plakaty - czekają na nas.
Spotykamy się przed siedzibą MEN (al. Jana Chrystiana Szucha 25) od godziny 12.00 do 13.00.

Kontakt w sprawie manifestacji: ivka.macioszek@gmail.com

Informacja ze strony ZNPInformujemy, że Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej,
którą tworzą Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
i porozumienie 58 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych
działających na rzecz edukacji i równości (w tym ZNP),
wystosowało list do Ministry Edukacji Narodowej,
w którym zawarło następujące postulaty:

1. Uruchomienie regularnego kursu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek, wzmacniającego ich kompetencje do reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami.

2. Wprowadzenie, wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tematu przeciwdziałania dyskryminacji do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz do szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

3. Wprowadzenie systemowej zmiany do procedury zatwierdzania do użytku podręczników szkolnych tak, aby wyeliminować z nich treści dyskryminacyjne.

4. Przygotowanie i szerokie upowszechnienie informacji dla nauczycieli/nauczycielek, rodziców oraz dzieci i młodzieży na temat możliwości reagowania i postępowania w przypadkach dyskryminacji i przemocy doświadczanej w szkole.

5. Podtrzymanie praktyki oficjalnego występowania Minister Edukacji Narodowej do kuratoriów i szkół na temat wagi przeciwdziałania dyskryminacji.

6. Wpisanie do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 edukacji antydyskryminacyjnej, w szczególności w zakresie wspierania dialogu międzykulturowego i integracji społecznej.

Stanowisko Ministerstwa, zawarte w odpowiedzi, było utrzymane w duchu pozytywnej oceny obecnego stanu, wszystko jest realizowane zgodnie z obowiązującym prawem wyższym oraz przepisami wewnętrznymi, w związku z czym nie ma potrzeby podejmowania działań dodatkowych, postulowanych przez Koalicję. Niestety, nie potwierdzają tego wnioski z raportów badających stan dyskryminacji w szkołach czy podręcznikach.

Jednocześnie, odpowiedź Ministerstwa zawiera ogólne stanowisko, że "(...) Ministerstwo Edukacji Narodowej także uznaje zapobieganie wszelkiej dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami za jedno z ważnych zadań szkoły, która pomaga rodzicom wychowywać dzieci do życia w społeczeństwie opartym na zasadach demokracji." A także zapewnia, "że kwestie związane z promocją praw człowieka i praw dziecka, także praw dziecka cudzoziemskiego, wymagającego szczególnego wsparcia w polskiej szkole są przedmiotem stałej troski Ministerstwa Edukacji Narodowej." I na tych deklaracjach powinniśmy bazować w kontekście pracy antydyskryminacyjnej w szkołach.

Listy dostępne na stronie TEA